پلاسما درمانی با پلکسر پلاس فرکشنال

توده هاي پلکي از ضايعات شايع در بيماران مراجعه کننـده بـه متخصصان چشم پزشکي مي باشند. اين توده ها بـا علـل متفـاوتي از ضــايعات التهــابي ماننــد شــالازيون تــا تــوده هــاي نئوپلاســتيک خوشخيم و بدخيم را شامل مي شوند. ظاهر ايـن تـوده هـا بسـيار متنوع بوده و به صورت ضايعات برجسته (نـدول)، کيسـت و زخـم بروز مي کنند. شکل باليني توده هاي پلک همراه با سير پيـدايش و پيشرفت آنها در تشـخيص بـاليني حـايز اهميـت اسـت.
تومور پلک Lid margin tumor توده هایی در حاشیه پلک هستند که کیست های خوش خیم یا التهاب های سرطانی (سرطان پوست) محسوب می شوند.
شایع ترین نوع تومور پلک از نوع سرطان سلول پایه basal cell carcinoma است، سایر موارد از نوع سرطان سلول سنگفرشی squamous cell carcinoma و ملانومای بدخیم هستند.

درمان های قبلی:

  1. جراحی و برداشتن کامل تومور
  2. شیمی درمانی
  3. ایمونوتراپی
  4. پرتودرمانی
  5. کرایوتراپی

درمان های رایج بدون نیاز به بستری:

پلاسما درمانی با پلکسر پلاس فرکشنال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *